4 Formaggi

Pom., moz., gorgonzola, emmenthal, pecorino